Idiomes - ANGLÈS (CONVERSA)

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Bramona Rams, Albert
Initiation: 10/02/2018
Days: Tuesday
Schedule: 10:00 - 11:30
Capacity: 3-6
Code: 000955
REQUISITS PREVIS DE L'ALUMNE

·         Conèixer encara que no en profunditat la gramàtica anglesa

·         Les frases condicionals

·         L'estil indirecte lliure

·         Els verbs modals

·         La veu passiva

- Ser capaç d'escriure textos senzills sobre temes que li són coneguts o d'interès personal. Poder escriure cartes personals que descriuen experiències i impressions.

- Poder participar espontàniament i de manera senzilla en una conversa que tracti de temes quotidians d'interès personal o que tinguin a veure amb la vida diària( per exemple, família, aficions, treball, viatges i esdeveniments actuals)

- Comprendre les idees principals quan el discurs és clar i normal i es tractin assumptes quotidians que tinguin lloc en el treball, en el col·legi, durant el temps d'oci, etc.

OBJECTIUS DEL CURS

- Conèixer més àmpliament la gramàtica anglesa mitjançant la conversa amb exercicis que ajudaran a l'alumne a aprendre vocabulari i a dominar bé l'estructura gramatical de les frases.

- Ser capaç d'escriure textos no tan senzills i ben enllaçats sobre temes que li són coneguts o d'interès personal.

- Conèixer i aprendre a utilitzar una llista bastant àmplia de ´´Phrasal Verbs´´ (verbs que canvien el significat depenent de la preposició que els segueixi).

- Conèixer vocabulari aplicat al turisme, que li servirà a l'alumne d'ajuda per viatjar (hotels, restaurants, aeroports, etc.) L'alumne aprendrà el vocabulari mitjançant exercicis de conversa (diàlegs, etc.) a més d'altres mètodes també utilitzats.

- Comprendre la idea principal de molts programes de radi o televisió que tractin temes actuals o assumptes d'interès personal o professional quan l'articulació és relativament lenta i clara.